Stadgar uppdaterade 10-02-2016:

STADGAR FÖR PWA, (Promotion Wholesalers Association)

Antagna på årsstämman 2014 samt vid årsstämman 2015.

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är PWA (Promotion Wholesalers Association) ekonomisk förening.

§2 Ändamål och ekonomisk verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och affärsmässiga intressen.

Detta sker genom att;

 • Aktivt arbeta för en positiv attityd för PWA:s medlemmar och presentreklambranschen i stort.
 • Företräda föreningen gentemot myndigheter
 • Verka för att det genomförs mässor för föreningens medlemmar

§3 Medlemskap

3.1 Medlem

Med medlem avses företag som kan vinna inträde i föreningen under förutsättning att följande kriterier kan efterföljas

– Medlem skall årligen betala den av föreningsstämman fastställda medlemsavgiften.

– Medlem skall betala den av föreningsstämman fastställda inträdesavgiften som engångsavgift.

– Medlem skall verka som grossist inom branschen

– Medlem skall ha ett gott anseende i branschen.

– Medlemsföretag bör företrädesvis försälja sina produkter till vidareförsäljande företag.

– Medlem skall ha sitt säte i Norden.

– Medlem skall lämna in försäljningsstatistik, senast 14 dagar efter avslutat kvartal till oberoende företag som styrelsen utser.

– Medlem skall följa det regelverk som gäller för producentansvar.

– Medlem skall aktivt arbeta för att marknadsföra PWA genom att bl. a. visa gällande PWA logotype på sin hemsida.

3.2 Medlems inträde

Den sökande skall inge skriftlig ansökan om inträde. Styrelsen prövar ansökan med utgångspunkt från föreningens ändamål samt art och omfattning av föreningens verksamhet eller annan orsak. Styrelsen beslutar om medlemsinträde eller ej. Vid medlemsinträde skall majoritetsbeslut gälla. Vi lika röstetal gäller ordförandens röst som utslagsröst.

3.3 Medlems insats

Varje medlem ska delta i föreningens med ett insatsbelopp. Nivån på insatsen är för närvarande kr 5000. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. Föreningsstämman beslutar om förändring och nivån på medlems insats.

3.4 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift Medlemsavgiften är för närvarande Kr 3000 per verksamhetsår. Ändring av medlemsavgift beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

3.5 Medlems utträde

Medlem kan begära utträde med omedelbar verkan. Medlem som begär utträde ur föreningen, skall skriftligen ansöka om utträde. Medlem är inte berättigad till återbetalning av inbetald medlemsavgift eller inträdesavgift eller del av föreningens tillgångar.

3.6 Medlems uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna enligt 3.1 eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen, med omedelbar verkan, uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats ut till medlemmen.

3.7 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna.

§4 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings Län.

§5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter med lägst en och högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på 2 år och ordförande på 1 år av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens ledamöter kan maximalt omväljas en gång, gäller dock ej ordförande.

§6 Teckning av föreningen

Firman tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen utser.

§6 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en extern revisor. Revisorn välj på ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§7 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 maj – 30 april.

§8 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorn senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§9 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom 3 månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas;

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av ordförande vid föreningsstämman.
 5. Val av sekreterare för stämman.
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Frågan om föreningsstämman har blivit utlyst i behörig ordning.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 10. Revisorernas berättelse.
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna.
 13. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
  1. Styrelsens proposition – samarbete SBPR
 14. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 15. Beslut om budget för kommande verksamhetsår.
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
 17. Val av styrelse
 • Val av ordförande på 1 år
 • Val av styrelseledamöter på 2 år
 • Val av styrelsesuppleanter på 2 år
 1. Val av revisor och eventuella revisorsuppleanter.
 2. Val av valberedning
 3. Övriga frågor.
 4. Mötets avslutande

§10 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse kan skickas ut per post eller genom e-mail. Övrig information till medlemmarna skickas per pst eller genom e.mail.

§11 Motioner

Varje medlem har rätt att lämna in motioner. Motionen skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 31 mars före verksamhetsårets slut.

§12 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.